INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Politici şi politică

Ce este politica de tineret?

Politica de tineret este o politică socială, ce răspunde nevoilor tinerilor, şi este stabilită prin acte legislative şi normative aprobate de guvern, legislativ, consilii locale şi alte structuri naţionale şi internaţionale.

Un element central al unei politici de tineret eficiente îl reprezintă cooperarea între sectoare pentru a soluţiona problemele tinerilor.

Sarcina politicii de tineret este abilitarea tinerilor de a fi cetăţeni activi pe plan social, iar aceasta solicită autonomie pentru ca ei s-şi poată exprima şi dezvolta ideile.

Politica de tineret prezintă un sistem de măsuri destinate asigurării unor condiţii şi garanţii social-economice, politico-juridice şi organizatorice pentru formarea socială a tinerilor.

Actorii politicii de tineret

Implementarea politicii de tineret, a cadrului legislativ şi normativ constituie obligaţiunea instituţiilor guvernamentale la nivel naţional şi local. Succesul activităţilor de tineret se află deopotrivă în legătură directă cu participarea tinerilor şi a organizaţiilor de tineret la implementarea prevederilor actelor normative. Un sector neguvernamental dinamic şi independent este un element esenţial al unei societăţi democratice. Este important de asemenea ca şi alte sectoare ale societăţii civile, precum sunt partidele politice şi organizaţiile social-politice, să participe plenar la implementarea politicilor de tineret. Pe parcursul perioadei de independenţă, numărul şi spectrul instituţiilor de lucru cu tinerii a evoluat, înregistrând schimbări esenţiale. Astăzi acest cadru este reprezentat prin:

Parlamentul Republicii Moldova

Funcţia de monitorizare şi evaluare a implementării legislaţiei naţionale privind politica de tineret o exercită Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în masă. Competenţele acestei Comisii includ modificările şi completările actelor legislative privind tineretul, organizarea audierilor parlamentare în domeniu, supravegherea şi controlul asupra realizării prevederilor actelor legislative la nivel naţional şi local.

Guvernul Republicii Moldova

În prezent, Ministerului Tineretului şi Sportului îi revine funcţia de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate. Ministerul exercită funcţiile de administrare a domeniului tineretului, inclusiv asigură implementarea actelor legislative şi normative în limitele competenţei sale cu respectarea autonomiei autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici, colaborează cu asociaţiile de tineret, susţinând financiar programele acestora etc. Ministerul realizează programe de tineret ca răspuns la solicitările şi interesele tinerilor.

Administraţia publică locală

În cadrul administraţiei publice locale (APL), conform Hotărârilor de Guvern nr. 688 şi nr. 689 din 10 iunie 2003, domeniul tineretului este administrat de către Direcţia generală raională (municipală) Învăţământ, Tineret şi Sport. Structura respectivă include Serviciul Tineret şi Sport, excepţie constituind municipiile Chişinău şi Bălţi, precum şi Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, unde activează secţii de tineret separate. Serviciile (secţiile) elaborează şi realizează programe de activităţi în conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor din teritoriul administrat; sprijină crearea şi dezvoltarea asociaţiilor de tineret locale şi asigură pentru ele condiţii de activitate. În primăriile satelor (comunelor), conform Hotărârii nr. 688, funcţia de specialist în domeniul tineretului şi sportului este prevăzută pentru localităţile cu o populaţie de 5,5 mii – 9,5 mii (0,5 unităţi) şi, respectiv, 9,5 mii şi mai mult (1,0 unităţi).

Sectorul asociativ (neguvernamental)

În baza prevederilor Legii nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi beneficiind de stipulările capitolului IV, art. 17, 18 al Legii nr. 279 din 11 februarie 1999 cu privire la tineret, în Republica Moldova s-a dezvoltat şi s-a fortificat sectorul neguvernamental în domeniul tineretului. La moment, sunt înregistrate şi activează la nivel naţional circa xxx de organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret şi peste 1,5 mii organizaţii locale. Spectrul activităţii acestor structuri asociative se extinde de la activităţi de ordin informaţional-analitic, la organizaţii cu specific cultural, de promovare a modului de viaţă sănătos, organizare a timpului liber, activităţi sportive etc.

Timp de peste un deceniu în ţară activează şi o structură-umbrelă a organizaţiilor de tineret – Consiliul Naţional al Tineretului, care include la moment 45 de membri. Această structură a fost creată în scopul promovării, prin efort comun, a unor programe, inclusiv pe plan internaţional. Consiliul este membru al Forului European de Tineret, asociaţie reprezentativă a consiliilor naţionale de tineret.

Sectorul asociativ de tineret este reprezentat prin cele peste 250 de Consilii Locale ale Tinerilor. Acestea formează împreună cadrul instituţional prin care tinerii pot prezenta autorităţilor locale interesele lor, pot formula propuneri şi participa activ la viaţa comunităţii.

Conform articolului 15 al Legii cu privire la tineret, în Republica Moldova au fost create în ultimii ani Centre Regionale şi Centre Locale de Tineret şi mai multe instituţii care oferă tinerilor oportunităţi de facilitare a accesului la servicii şi informare, promovare a programelor de sănătate şi timp liber. Centrele dispun în principal de săli de bibliotecă şi de calculatoare şi activează în parteneriat cu administraţia publică locală şi organizaţiile de tineret. Pentru tinerii din comunităţile respective accesul la Centru este liber, iar serviciile – gratuite.
Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready