INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Politici - Guvernamental

Regulamentul-tip al Centrului de tineret

Capitolul I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul regulament este elaborat în temeiul Legii nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret şi stabileşte condiţiile de organizare şi funcţionare ale Centrului de tineret.

1.2. Centrul de tineret este o organizaţie necomercială şi se constituie în formă de instituţie publică sau privată. Obiectivul principal de activitate al Centrului de tineret este organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de tineret şi pentru tineret, a acţiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri.

1.3. Centrul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumire proprie în limba de stat.

1.4. În activitatea sa, Centrul de tineret se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret, Legea Învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, alte legi ale Republicii Moldova, de hotărârile Parlamentului şi ale Guvernului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordinele, regulamentele şi instrucţiunile Ministerului Educaţiei şi Tineretului, precum şi de prezentul Regulament.

1.5. Centrul de tineret, în formă de instituţie publică, se constituie de către:
a) Guvernul Republicii Moldova la propunerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului – Centre republicane (naţionale) de tineret;
b) Consiliile raionale – Centre raionale de tineret;
c) Consiliile locale – Centre locale de tineret ale unităţilor administrativ-teritoriale.

1.6. Centrul de tineret, în formă de instituţie privată, se constituie în baza hotărârii (hotărârilor) persoanei (persoanelor) fizice sau juridice de drept privat.

1.7. Centrul public sau privat de tineret se constituie cu avizul Ministerului Educaţiei şi Tineretului.

1.8. Fondatorul Centrului de tineret este ____________________________.
(se indică persoana (persoanele) care au decis fondarea)
1.9. Centrul de tineret se constituie pe o perioadă nelimitată de timp.

1.10. Sediul Centrului de tineret este în _____________________________.
(se indică localitatea în care se află organele de conducere)

Capitolul II. Scopul, obiectivele şi genurile de activitate ale Centrului

2.1. Scopul Centrului de tineret este facilitarea dezvoltării personale şi sociale a tinerilor, ajutorarea acestora în vederea realizării propriului potenţial şi, în special, obţinerea de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru integrare socio-profesională.

2.2. Obiectivele Centrului de tineret:
a) crearea de condiţii pentru antrenarea tinerilor în activităţi social-utile, dezvoltarea spiritului creator al tinerilor, oferirea unui sprijin real tinerilor supuşi riscului excluderii sociale;
b) identificarea, mediatizarea şi găsirea de soluţii în problemele cu care se confruntă tinerii;
c) identificarea de resurse şi realizarea de programe în care tinerii să fie implicaţi astfel încât gradul lor de participare la eliminarea problemelor cu care se confruntă să fie maxim.

2.3. Pentru atingerea scopului şi obiectivelor propuse, Centrul de tineret practică următoarele genuri de activitate:
a) organizarea de activităţi de mediere şi de consultanţă pentru tineri în diverse probleme;
b) orientarea profesională a tinerilor;
c) editarea de publicaţii şi broşuri;
d) organizarea de concursuri, expoziţii, excursii, activităţi sportive, recreative, cultural-artistice;
e) organizarea de sesiuni de formare, simpozioane şi dezbateri publice;
f) prestarea altor servicii pentru tineret;
g) efectuarea de studii, sondaje etc. în problemele tineretului;
h) analiza, sinteza şi evaluarea necesităţilor tinerilor;
i) reprezentarea intereselor tinerilor în organele de stat:
j) activităţi filantropice pentru tinerii în dificultate;
k) să desfăşoare activitate de antreprenoriat în măsura în care aceasta contribuie la atingerea scopurilor statutare;
l) să desfăşoare alte genuri de activitate neinterzise de legislaţie.

2.4. Fiecare Centru îşi stabileşte genurile de activitate în funcţie de specificul localităţii în care activează.

Capitolul III. Patrimoniul Centrului

3.1. Patrimoniul Centrului se compune din:
a) bunurile mobile şi imobile transmise de către fondator (fondatori);
b) mijloace de la bugetul de stat, mijloace de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi din mijloace speciale;
c) donaţii, sponsorizări şi contribuţii benevole primite de la persoane fizice şi juridice (publice sau private);
d) mijloace provenite ca urmare a prestării unor servicii cu plată sau ca urmare a desfăşurării de activităţi economice;
e) fonduri obţinute din concursuri de finanţare, depozite bancare, drepturi de autor, cursuri, expertize, publicitate etc.;
f) alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare.

3.2. Mărimea patrimoniului Centrului nu este limitată. Centrul poate avea cu titlu de proprietate sau poseda cu alt drept real orice patrimoniu sau drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, neinterzise de legislaţia Republicii Moldova.

3.3. Centrul preia patrimoniul cu drept de administrare de la Fondator (fondatori), care este titularul dreptului de proprietate asupra acestuia. Dreptul de posesiune, folosinţă şi dispoziţie a patrimoniului respectiv este exercitat de către Centru în limitele stabilite de legislaţie, conform scopurilor şi sarcinilor stabilite în Statut, în baza contractului încheiat cu Fondatorul (fondatorii).

3.4. Fondatorul are dreptul să retragă din Centru patrimoniul neutilizat sau utilizat contrar destinaţiei acestuia.

3.5. Centrul nu este în drept să înstrăineze patrimoniul atribuit acestuia cu drept de administrare, precum şi patrimoniul procurat din contul mijloacelor alocate acestuia de către Fondator (fondatori) conform devizului, sau să dispună în alt mod fără acordul prealabil în scris al Fondatorului (fondatorilor).

3.6. Persoanele fizice şi persoanele juridice publice sau private care contribuie prin donaţii etc. la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Centrului nu au drept de proprietate asupra patrimoniului Centrului. Patrimoniul respectiv se foloseşte pentru realizarea scopurilor statutare şi programelor cu destinaţie specială.

3.7. Centrul poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu întreg patrimoniul care îi aparţine şi care, conform legislaţiei, poate fi urmărit. Fondatorul răspunde pentru obligaţiile instituţiei în măsura în care patrimoniul acesteia nu este suficient pentru stingerea lor.

3.8. Dimensiunea, amenajarea spaţiilor şi a dotărilor aferente Centrului este stabilită în funcţie de vârsta tinerilor, de problematica şi interesele acestora, de serviciile oferite.

3.9. Organizarea interioară a spaţiilor pentru tineri trebuie să asigure respectarea intimităţii, autonomiei şi comunicării, în deplin acord cu obiectivele planului individual de intervenţie al tânărului. În cadrul Centrului se amenajează încăperi adecvate activităţilor de consiliere, informare, orientare şi pregătire profesională, educative, recreative, odihnă şi cultural-sportive, organizate cu tinerii, precum şi spaţii de sport în aer liber etc.

3.10. Centrul dispune de locuri special amenajate pentru pregătirea şi servirea micului dejun şi spaţii sanitare.

3.11. În cazul dizolvării Centrului, patrimoniul acestuia este restituit Fondatorului (fondatorilor).

Capitolul IV. Activitatea financiar-economică. Evidenţa şi dările de seamă

4.1. Finanţarea Centrului se efectuează din contul:
a) mijloacelor financiare alocate de către Fondator (fondatori);
b) mijloacelor financiare acumulate ca urmare a prestării unor servicii cu plată sau ca urmare a desfăşurării de activităţi economice neinterzise de legislaţie;
c) mijloacelor financiare provenite din donaţii, sponsorizări oferite de persoane fizice şi juridice (publice sau private) şi subvenţii de la bugetul local sau de la bugetul de stat;
d) în limita mijloacelor de la bugetul de stat, mijloacelor de la bugetul unităţilor administrativ teritoriale şi mijloacelor speciale.
e) altor surse legale.

4.2. Mijloacele financiare ale Centrului sunt utilizate de sine stătător pentru:
a) realizarea activităţii prevăzute de prezentul Regulament;
b) perfecţionarea bazei tehnico-materiale;
c) salarizarea şi stimularea personalului Centrului;
d) dezvoltarea contactelor externe;
e) alte direcţii, care nu contravin prevederilor prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

4.3. Centrul îşi desfăşoară activitatea economică şi financiară în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli aprobat de către fondator.

4.4. Controlul activităţii economico-financiare a Centrului se efectuează de către autorităţile de control ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 

4.5. Evidenţa contabilă se efectuează de către contabilitatea Centrului, în conformitate cu Legea contabilităţii şi alte acte normative.

4.6. Centrul prezintă anual Fondatorului şi altor organe abilitate bilanţul activităţii Centrului, precum şi rapoarte financiare şi statistice prevăzute de legislaţie.

4.7. Exerciţiul financiar al Centrului începe la 1 ianuarie şi se finalizează la date de 31 decembrie a fiecărui an.

Capitolul V. Administrarea Centrului

5.1. Administrarea Centrului este asigurată în conformitate cu legislaţia de către Fondator (adunarea generală a fondatorilor), director şi Consiliul de administraţie.

5.2. (1) Organul suprem de conducere al Centrului este Fondatorul (adunarea generală a fondatorilor), care adoptă decizii în conformitate cu actele de constituire ale Centrului.
(2) Fondatorul este în drept să accepte spre examinare orice chestiune legată de activitatea Centrului.
(3) Deciziile Fondatorului sunt obligatorii pentru persoanele de conducere şi de specialitate ale Centrului.
(4) În competenţa exclusivă a Fondatorului (adunării generale a fondatorilor) intră:
a) aprobarea Statutului Centrului, operarea modificărilor şi completărilor în Statut;
b) adoptarea deciziilor privind reorganizarea sau lichidarea Centrului;
c) adoptarea deciziilor privind crearea filialelor şi reprezentanţelor Centrului;
d) desemnarea, pe bază de concurs, a directorului Centrului;
e) constituirea Consiliului de administraţie al Centrului;
f) numirea cenzorului (în cazul instituţiei private);

5.3. Directorul exercită conducerea executivă a Centrului, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege şi de alte acte normative, cu hotărârile Consiliului de administraţie al Centrului, precum şi cu deciziile Fondatorului (adunării generale a fondatorilor).

5.4. Directorul Centrului este numit în funcţie, pe bază de concurs, de către fondator pe un termen de patru ani. Directorul este demis din funcţie în conformitate cu legislaţia muncii.

5.5. Directorul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

5.6. Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al Centrului.

5.7. Directorul este preşedintele Consiliului de administraţie, în faţa căruia sunt prezentate rapoarte semestriale şi anuale.

5.8. Directorul:
a) este direct responsabil de calitatea acţiunilor desfăşurate şi serviciilor prestate de către Centru;
b) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi de alte organe abilitate;
c) lansează proiecte de parteneriat cu Centre similare din ţară şi de peste hotare;
d) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat al Centrului;
e) asigură aplicarea şi realizarea planului şi a programelor de activitate;
f) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului;
g) răspunde de elaborarea proiectului de buget propriu;
h) răspunde de urmărirea modului de încasare a veniturilor;
i) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
j) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară;
k) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de achitarea la termen a drepturilor salariale;
l) se preocupă de atragerea de mijloace speciale, cu respectarea prevederilor legale;
m) răspunde de respectarea în Centru a condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă sanitară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor;
n) aplică sancţiuni disciplinare pentru abaterile comise de către personalul Centrului;
o) exercită alte atribuţii legale.

5.9. Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale şi are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

5.10. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) aprobă planul de dezvoltare şi de activitate al Centrului;
b) aprobă regulamentul de ordine internă al Centrului;
c) decide asupra acordării premiilor lunare pentru personalul Centrului;
e) stabileşte cuantumul taxelor pentru serviciile prestate cu plată;
f) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale salariaţilor Centrului;
g) prezintă Fondatorului propuneri cu privire la devizul de venituri şi cheltuieli al Centrului pe anul respectiv;
h) aprobă regimul de activitate;
i) decide asupra altor chestiuni stabilite de legislaţie.

5.11. (1) Consiliul de administraţie este format din:
a) directorul instituţiei;
b) directorul adjunct;
c) contabilul-şef;
d) reprezentantul tinerilor din comunitate (asociaţiei de tineret), în a cărui rază Centrul îşi desfăşoară activitatea;
e) reprezentantul Fondatorului (fondatorilor).
(2) Preşedinte al Consiliului de administraţie al Centrului urmează să fie numită o persoană din partea fondatorului.
(3) La şedinţele Consiliului de administraţie poate participa, fără drept de vot, preşedintele comitetului sindical al Centrului. Punctul de vedere al preşedintelui comitetului sindical se menţionează în procesul verbal al şedinţei.
(4) Preşedintele Consiliului de administraţie numeşte, prin ordin, secretarul Consiliului de administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie.
(5) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al Consiliului de administraţie”, care se înregistrează în Centru pentru a deveni acte oficiale, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autenticitatea numărului paginilor şi a registrului. Procesele-verbale se contrasemnează de către toţi membrii participanţi la şedinţă.

5.12. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată la trei luni, precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
(2) Hotărârile Consiliului de administraţie se adoptă prin votul majorităţii simple din numărul membrilor prezenţi.

5.13. (1) Controlul asupra legalităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor Centrului, asupra activităţii financiare este exercitat de către cenzor şi de alte organe de control financiar în cazul instituţiei private, iar în cazul instituţiilor publice conform p.4.4. din prezentul Regulament.
(2) Cenzorul este desemnat de către Fondator (adunarea generală a fondatorilor) pe un termen de trei ani. Angajaţii Centrului nu pot fi desemnaţi în calitate de cenzor.
(3) Cenzorul efectuează controlul anual al activităţii financiare a Centrului, precum şi efectuează controale extraordinare la cererea Fondatorului (adunării generale).
(4) Persoanele cu funcţii de răspundere ale Centrului sunt obligate să pună la dispoziţia cenzorului toate documentele necesare în vederea realizării controlului, precum şi să ofere explicaţii în scris şi verbale.
(5) În baza rezultatelor controlului cenzorul întocmeşte un raport în scris, care se prezintă Consiliului de administraţie şi Fondatorului (adunării generale a fondatorilor).

Capitolul VI. Personalul Centrului

6.1. Structura şi pregătirea personalului trebuie să corespundă misiunilor şi funcţiilor Centrului. Personalul Centrului este format din:
a) personal de conducere: directorul şi directorul adjunct al Centrului;
b) personal de specialitate: asistent social, pedagog, medic, psiholog, jurist, sociolog etc.;
c) personal administrativ şi auxiliar;
d) voluntari, care lucrează benevol şi gratuit la realizarea diferitelor programe filantropice ale Centrului.

6.2. Organigrama şi statele de personal ale Centrului sunt aprobate de către director prin coordonare prealabilă cu Fondatorul (fondatorii).

6.3. Numărul personalului de asistenţă psihologică şi socială este calculat în funcţie de numărul eventualilor beneficiari ai serviciilor oferite de Centru, de capacitatea de primire a Centrului şi de activităţile planificate.

6.4. Numărul personalului administrativ şi auxiliar se stabileşte în funcţie de caracteristicile şi capacitatea Centrului.

6.5. Pregătirea personalului de specialitate din Centru trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) cunoaşterea dezvoltării tânărului;
b) cunoaşterea drepturilor tinerilor, a necesităţilor tânărului aflat în dificultate;
c) cunoaşterea tehnicilor de observare a tânărului în mediul său de viaţă, în relaţiile şi acţiunile sale cotidiene;
d) dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea autonomiei personale, dezvoltarea diverselor tipuri de comunicare, dezvoltarea mobilităţii, dezvoltarea autocontrolului, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a capacităţilor tânărului de integrare în viaţa socio-profesională;
e) abilităţi de planificare, de lucru în echipă, de cooperare şi comunicare;
f) adaptabilitate şi flexibilitate în exercitarea funcţiilor.

6.6. Personalul Centrului este angajat în funcţie pe bază de concurs şi îşi exercită atribuţiile în temeiul contractului individual de muncă, încheiat pe o perioadă determinată, şi fişei postului. Cu voluntarii care prestează o muncă neremunerată în beneficiul Centrului se încheie contracte corespunzătoare de prestare gratuită a serviciilor. Totodată, Centrul poate compensa cheltuielile voluntarilor, legate de activitatea lor în Centru (cheltuielile de delegaţie, cheltuielile pentru transport, cazare etc.).

6.7. Personalul Centrului este remunerat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VII. Beneficiarii şi serviciile oferite de Centru

7.1. Centrul oferă asistenţă tuturor tinerilor din comunitate şi în mod preferenţial:
a) tinerilor în dificultate socio-economică;
b) tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecţie prevăzută de lege sau care locuiesc în familie, dar au fost incluşi anterior în programe de prevenţie;
c) tinerilor cu dizabilităţi;
d) tinerilor orfani;
e) tinerilor refugiaţi;
f) tinerilor cu supraveghere parentală insuficientă;
g) tinerilor în conflict cu legea;
h) tinerilor profesionişti care lucrează cu şi pentru tineri;
i) altor categorii de tineri.

7.2. Accesul tinerilor în Centru se face pe baza unei fişe de înscriere.

7.3. Vizitatorii Centrului primesc informaţii referitoare la Centru (adresa, telefonul, regulamentul de ordine internă al Centrului, organizarea activităţilor, programul şi regulile de utilizare a patrimoniului, serviciile oferite, obiectivele urmărite prin planul individual de intervenţie), drepturi şi responsabilităţi.

7.4. În interiorul Centrului tânărul/tinerii beneficiază de sprijin direct şi permanent din partea unui angajat/profesionist al Centrului.

7.5. Centrul:
a) oferă tinerilor o gamă integrată, cuprinzătoare şi accesibilă de servicii care corespund nevoilor acestora;
b) implică tinerii în proiectarea, implementarea şi monitorizarea/evaluarea serviciilor;
c) contribuie la acordarea asistenţei de către persoane cu un înalt nivel de pregătire profesională, cu cunoştinţe şi abilităţi în domeniu, cu o înaltă probitate morală;
d) asigură continuitatea şi calitatea serviciilor acordate tânărului;
e) asigură condiţii pentru libera exprimare a opiniilor şi reclamaţiilor referitoare la calitatea serviciilor de care beneficiază în Centru;
f) acordă tinerilor posibilitatea de a alege în mod liber, conform preferinţelor personale, activităţile şi serviciile oferite de Centru;
g) promovează realizarea dreptului tinerilor la asociere;
h) asigură accesul tinerilor la informaţie;
i) contribuie la consolidarea instituţiei familiei şi promovarea relaţiilor pozitive cu familia;
j) contribuie la prevenirea abuzului, violenţei, neglijării, exploatării şi traficului de fiinţe umane;
k) oferă asistenţă persoanelor în scopul prevenirii situaţiilor de conflict cu legea, contribuie la respectarea ordinii de drept şi liniştii publice.
7.6. Beneficiarii Centrului pot folosi următoarele servicii:
a) de evaluare a necesităţilor personale;
b) de consiliere şi informare (psihologică, vocaţională, juridică, profesională, educaţie pentru sănătate, cuprinzând programe anti-drog, anti-alcool, prevenire HIV/SIDA, planificare familială şi sănătate reproductivă);
c) de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă/viaţă de adult;
d) de relaţionare şi comunicare interpersonală;
e) de orientare profesională;
f) de asistenţă şi suport material;
g) de monitorizare;
h) de instruire (training) pentru tineri şi profesioniştii care lucrează cu şi pentru tineri;
i) de promovare a mijloacelor de informare în masă pentru tineri;
j) de asistenţă tehnică;
k) de recreare şi timp liber.
7.7. Serviciile acordate de către Centru vor contribui la:
a) consilierea şi asistenţa psihologică şi juridică a tinerilor;
b) formarea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independentă (gestionarea bugetului personal, găsirea şi menţinerea unei locuinţe, deprinderi de auto-gospodărire, relaţii personale, sociale etc.);
c) educaţie pentru sănătate şi promovarea unui mod de viaţă sănătos;
d) facilitarea accesului la educaţie, la cursuri de pregătire profesională şi studiere a limbilor moderne;
e) stimularea capacităţii de comunicare a tinerilor, prin crearea unui climat de încredere, respect reciproc şi acceptare a diferenţelor;
f) implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor, consultare în stabilirea proiectului individual de integrare;
g) dezvoltarea capacităţilor de realizare deplină a potenţialului tinerilor într-o societate democratică;
h) dezvoltarea respectului de sine, de înţelegere şi acceptare a situaţiei sale, a propriei istorii şi îndemnul de făurire a propriului destin;
i) dezvoltarea relaţiilor tinerilor cu comunitatea prin organizarea de vizite, desfăşurarea şi participarea la programe culturale, sportive, artistice etc.;
k) stimularea activităţilor comune ale tinerilor din Centru cu ceilalţi tineri din comunitate;
l) informarea tinerilor şi sporirea accesului la informaţiile de interes public;
m) organizarea timpului liber;
n) dezvoltarea capacităţilor tinerilor jurnalişti prin media pentru tineri;
o) dezvoltarea programelor individuale de integrare socială şi profesională şi alte activităţi care contribuie la dezvoltarea lor.

7.8. (1) Pentru tinerii aflaţi în dificultate Centrul poate stabili, cu acordul acestora, planuri individuale de intervenţie, care se elaborează în baza unei evaluări individuale multidisciplinare.
(2) Evaluarea individuală este efectuată de personalul specializat al Centrului şi, în caz de necesitate, prin antrenarea altor specialişti din serviciile comunitare.
(3) Planul individual de intervenţie este un document confidenţial, care porneşte de la rezultatele evaluării iniţiale şi cuprinde:
a) identificarea şi analiza problemelor tânărului;
b) obiectivele stabilite/propuse;
c) acţiunile şi serviciile prin care se ating aceste obiective;
d) orarul acţiunilor determinate;
e) intervenţia fiecărui membru al echipei multidisciplinare a Centrului şi serviciile oferite în cadrul Centrului;
f) serviciile oferite în afara Centrului şi modalităţile de acces la ele;
g) resursele implicate pentru obţinerea rezultatelor;
h) rezultatele scontate;
i) evaluarea rezultatelor intervenţiei.

7.9. Serviciile se prestează de către Centru în baza standardelor de calitate, aprobate conform legislaţiei în vigoare.

7.10. Centrul activează în strânsă colaborare cu prestatorii de servicii sociale publice şi private din subordinea autorităţilor publice.

Capitolul VIII. Operarea modificărilor în Regulamentul Centrului, lichidarea şi reorganizarea Centrului

8.1. Modificarea şi completarea prezentului Regulament se efectuează prin decizia Fondatorului (adunării generale a fondatorilor) sau, în caz de necesitate, în baza actelor legislative şi normative adoptate în domeniul tineretului.

8.2. Decizia privind reorganizarea sau lichidarea Centrului poate fi adoptată de către Fondator (fondatori) sau instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

8.3. Cererea privind lichidarea Centrului poate fi înaintată instanţei de judecată de către persoanele fizice sau juridice, investite cu împuternicirile corespunzătoare.

8.4. Odată cu adoptarea hotărârii cu privire la lichidare, organul care a adoptat decizia privind lichidarea Centrului desemnează, prin coordonare cu organul care înfăptuieşte înregistrarea organizaţiilor necomerciale, Comisia de lichidare şi stabileşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, modul şi termenele lichidării Centrului.

8.5. Din momentul desemnării, Comisia de lichidare preia conducerea activităţii curente a Centrului. Comisia de lichidare evaluează patrimoniul existent, stabileşte debitorii şi creditorii Centrului, efectuează decontările cu aceştia, ia măsuri pentru achitarea datoriilor Centrului faţă de terţe părţi, întocmeşte bilanţul de lichidare.

8.6. La lichidarea Centrului, patrimoniul rămas după achitarea tuturor datoriilor Centrului se restituie Fondatorului (fondatorilor).

8.7. Documentele Centrului se transmit, în modul stabilit, spre păstrare în arhivele de stat ale Republicii Moldova, iar Centrul îşi încetează activitatea după consemnarea acestui fapt în Registrul de stat corespunzător.

8.8. Centrul poate fi reorganizat în modul stabilit de legislaţie pentru organizaţiile necomerciale. Centrul nu poate fi reorganizat în societate economică.

Capitolul IX. Dispoziţii finale

9.1. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale referitoare la organizaţiile necomerciale, cu dispoziţiile actelor normative în domeniul tineretului, precum şi ale altor prevederi legale.


Alte înregistrări

Acte normative

Pentru aplicarea prevederilor Legii cu privire la tineret şi ale Strategiei pentru Tineret au fost elaborate şi aprobate unele acte normative, ce reglementează activitatea instituţiilor prestatoare de servicii pentru tineri şi a specialiştilor în domeniul activităţilor de tineret

Regulamentul-tip al Consiliului Local al Tinerilor

Consiliul Local al Tinerilor este o formă de reprezentare şi abilitare a tinerilor pentru asigurarea participării lor la procesele de adoptare a deciziilor la nivelul comunităţii

Standarde minime de calitate pentru Centrul de tineret

Documetul prevede un număr de 22 de Standarde minime de calitate pentru componentele de bază ale activităţii Centrului de tineret

Regulamentul de activitate a specialistului în domeniul tineretului

Docuemtul stabileşte atribuţiile specialistului în domeniul tineretului, condiţiile de angajare şi competenţele lui profesionale. Regulamentul este însoţit de Fişa de post a specialistului în domeniul tineretuluiFundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Şcoala de Vară „Participarea tinerilor”, FEE
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready