INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Politici - Neguvernamental

Constituirea unei organizaţii neguvernamentale

Paşii necesari pentru constituirea unei organizaţii neguvernamentale:

A. Decizia de constituire
B. Pregătirea pachetului de documente
C. Înregistrarea
D. Luarea la evidenţă de organele fiscale şi obţinerea Certificatul de atribuire a codului fiscal
E. Confecţionarea ştampilei
F. Deschiderea contului bancar
G. Înregistrarea la Fondul Social.

A. Decizia de constituire

Decizia de constituire poate aparţine unui grup de persoane sau unor asociaţii obşteşti.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, asociaţiile obşteşti sunt constituite la iniţiativa fondatorilor lor care pot fi persoane fizice – cetăţeni cu capacitate de exerciţiu, care au atins vârsta de 18 ani, şi persoane juridice – asociaţii obşteşti. Asociaţiile obşteşti sunt formate la iniţiativa a cel puţin trei cetăţeni şi / sau a unei sau mai multor persoane juridice – asociaţii obşteşti. Fondatori ai asociaţiilor obşteşti de tineret şi de copii pot fi cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani.

B. Pregătirea pachetului de documente

În conformitate cu alineatul 5, articolul 19 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, pentru înregistrarea statutului unei organizaţii neguvernamentale, trebuie prezentate către organul de stat autorizat următoarele acte:

1. Cererea, semnată de toţi membrii organului de conducere al asociaţiei obşteşti în care se va indica domiciliul fiecăruia dintre ei.

2. Statutul, în şase exemplare.

3. Două copii ale procesului verbal al congresului (conferinţei) de constituire sau al adunării generale la care a fost adoptat statutul. Procesul verbal este întocmit la adunarea de constituire care va examina şi adopta în mod obligatoriu decizii privind următoarele chestiuni:

 • cu privire la constituirea asociaţiei;
 • cu privire la aprobarea statutului;
 • cu privire la alegerea membrilor organului permanent de conducere şi a organului de control;
 • cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru reprezentarea asociaţiei în instituţiile competente pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare.

4. Date despre fondatorii asociaţiei obşteşti: numele de familie, prenumele, patronimicul, date din buletinul de identitate, anul naşterii, domiciliul, cetăţenia persoanelor fizice (autentificate prin semnăturile acestora). În cazul în care în calitate de fondator al unei asociaţii obşteşti figurează o asociaţie deja înregistrată, este prezentată copia certificatului de înregistrare de stat a statutului asociaţiei obşteşti fondator şi extrasul din procesul verbal al şedinţei organului de conducere autorizat al acestei asociaţii, în care să fie consemnată decizia de constituire a noii asociaţii obşteşti, iar în cazul în care este constituită o instituţie obştească sau o uniune de asociaţii obşteşti – şi copia contractului de constituire.

5. Decizia organului suprem al asociaţiei obşteşti, prin care organul de conducere sau organul executiv al asociaţiei este învestit cu dreptul de a reprezenta asociaţia în procesul de înregistrare.

6. Documentul cu privire la sediul asociaţiei obşteşti, care poate fi un contract de arendă sau scrisoare de garanţie a proprietarului privind acordarea localului în calitate de sediu pentru asociaţia obştească respectivă sau alte documente de acest gen. Persoana fizică, membru al asociaţiei obşteşti, care doreşte să pună la dispoziţia asociaţiei un local în calitate de sediu prezintă:

 • Acordul scris cu privire la oferirea localului în calitate de sediu pentru asociaţia obştească.
 • Copia documentului ce atestă dreptul de proprietate (folosinţă) asupra localului.

7. Certificatul de aprobare a denumirii asociaţiei obşteşti. Denumirea unei asociaţii obşteşti trebuie să corespundă rigorilor legale şi normelor morale şi să nu fie identică cu alte denumiri ale persoanelor juridice din această categorie. Este recomandată verificarea caracterului unic al denumirii înainte de întocmirea actelor de înregistrare în scopul evitării dublării acesteia. Verificarea se efectuează de către deţinătorul Registrului de Stat al organizaţiilor necomerciale – Ministerul Justiţiei. Este permisă folosirea în denumirea asociaţiei a numelui unui cetăţean doar cu autorizaţia acestuia autentificată notarial. În cazul decesului acestuia, este prezentat consimţământul legalizat notarial al rudelor.

 • Certificatul este eliberat de Centrul Naţional de Terminologie.
 • În cazul în care asociaţia obştească foloseşte în denumirea sa numele unui cetăţean, urmează a fi prezentată declaraţia prin care persoana sau moştenitorii ei consimt acest lucru.

8. Certificatul de atribuire a codurilor statistice, eliberat de Centrul Principal de Calcul al Departamentului de Analiză Statistică şi Socială.

9. Documentul bancar care atestă achitarea taxelor de înregistrare. Taxele de înregistrare constituie:

 • Trei salarii minime la momentul înregistrării (54 lei). Taxa este transferată la bugetul de stat al Republicii Moldova (banca beneficiară: Banca Naţională).
 • Plata unică pentru eliberarea Certificatului de înregistrare, pentru eliberarea Extrasului din Registrul de Stat (36 de lei), care este achitată la Ministerul Justiţiei (biroul 106).
 • Pentru înregistrarea simbolicii asociaţiei, este achitată suplimentar o taxă de stat (54 lei) la aceleaşi conturi.

C. Înregistrare

Toate documentele sunt depuse la Ministerul Justiţiei, după o verificare preliminară în Secţia Partide politice şi organizaţii neguvernamentale (biroul 103), la Cancelarie (biroul 107).

D. Luarea la evidenţă de organele fiscale şi obţinerea Certificatul de atribuire a codului fiscal
Luarea la evidenţă de organele fiscale şi obţinerea Certificatului de atribuire a codului fiscal ţin de competenţa Inspectoratului Fiscal Municipal de Stat. Pentru luarea la evidenţă şi eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal este nevoie de prezenţa personală a preşedintelui (directorului) asociaţiei, care trebuie să depună buletinul de identitate, originalul statutului şi două fişe de evidenţă statistică, eliberate de Ministerul Justiţiei.

E. Confecţionarea ştampilei

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, ştampila este necesară pentru activitatea persoanelor juridice. Ştampila poate fi confecţionată de orice întreprindere comercială care dispune de licenţă pentru exercitarea acestui gen de activitate. Pentru fabricarea ştampilei este necesară prezentarea Certificatului de înregistrare în original, copia Certificatului de înregistrare, copia Statutului asociaţiei, copia buletinului de identitate al preşedintelui asociaţiei şi o cerere. Confecţionarea ştampilei va costa de la 250 lei şi va fi realizată în termen de trei zile.

F. Deschiderea contului bancar

Potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele juridice pot avea un număr nelimitat de conturi curente şi valutare. Alegerea băncii unde îşi va deschide cont asociaţia se află la discreţia fiecăruia în parte. Pentru deschiderea contului bancar este necesară prezentarea următoarelor documente la banca pe care aţi ales-o:

 • Cerere pe numele directorului băncii (formularul de păstrează la bancă).
 • Copiile autentificate notarial ale actelor de constituire (ale Certificatului înregistrării de stat, Statutului, Contractului de constituire, procesului verbal de desemnare a preşedintelui asociaţiei, Certificatul de atribuire a codului fiscal).
 • Ordinul de angajarea a contabilului.
 • Autorizaţia Inspectoratului Fiscal de deschidere a contului.
 • Copia Certificatului de atribuire a codurilor statistice.
 • Cartela cu specimenele semnăturilor persoanelor autorizate să gestioneze mijloacele băneşti de pe cont (ale preşedintelui şi contabilului) şi amprenta ştampilei asociaţiei, autentificată notarial.

Autentificarea semnăturilor şi a amprentei ştampilei poate fi făcută de orice notar care are licenţă de activitate. Pentru autentificare este nevoie să se prezinte în faţa notarului persoanele a căror semnătură se autentifică şi să prezinte următoarele documente: buletinele de identitate, procesul verbal de alegere a preşedintelui asociaţiei şi ordinul de angajare a contabilului, Certificatul înregistrării de stat şi Statutul asociaţiei. Este nevoie de cel puţin două cartele cu specimene de semnături.

G. Înregistrarea la Fondul Social

Înregistrarea asociaţiilor obşteşti locale este reglementată de articolul 19 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti. Potrivit acestui articol, asociaţiile locale sunt înregistrate de către organele administraţiei publice locale în a căror rază teritorială este creată asociaţia. Până la reforma administrativ-teritorială, funcţia de înregistrare era atribuită comitetelor executive.

Conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală, funcţia de înregistrare a asociaţiilor locale constituie competenţa consiliilor locale. Prin urmare, asociaţia locală va fi înregistrată de către consiliul local al comunei pe al cărui teritoriul îşi are sediul.

Refuzul de a examina cererea de înregistrare sau tergiversarea înregistrării pot fi contestate în instanţa de judecată, cu solicitarea reparării prejudiciului cauzat.

Pentru înregistrarea asociaţiei locale, vor fi prezentate aceleaşi acte ca şi pentru înregistrarea asociaţiei obşteşti naţionale.

Instituţii relevante în procesul de constituire a unei organizaţii neguvernamentale:

 1. Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova – mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 84.
 2. Centrul Naţional de Terminologie – mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180, etajul 7, biroul 701.
 3. Centrul Principal de Calcul al Departamentului de Analiză Statistică şi Socială – mun. Chişinău, şos. Hânceşti, 53, et. 3, bir. 310.
 4. Inspectoratului Fiscal Municipal de Stat – mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9, biroul 376.
 5. Fondul Social.

Alte înregistrări

Organizaţii neguvernamentale

Criteriile de organizare şi funcţionare, tipolgia, rolul, funcţiile organizaţiilor neguvernamentale

Legi ce reglementează organizarea şi funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale

Dreptul la asociere în Republica Moldova este reglementat de ...Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Şcoala de Vară „Participarea tinerilor”, FEE
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready